• زلزله کرمانشاه؛ چرا به مستأجران کانکس نمی‌دهند؟

     

    به مستأجرانی که خانه‌شان در زلزله کرمانشاه ویران شده است کانکس نمی‌دهند با این بهانه که اینها کانکس‌ها را تخلیه نخواهند کرد.


    طی کردن زمستان در سرما

    در استان کرمانشاه به مستأجران کانکس داده نمی‌شود زیرا بیم آن می‌رود که دیگر کانکس‌ها را تخلیه نکنند و چهره‌ی شهرها را به حلبی‌آباد تبدیل کنند! این استدلال البته کمی عجیب به نظر می‌رسد و با معیارهای حقوق بشری به شدت غیر انسانی می‌باشد، زیرا معنی عدم تعلق کانکس به خانواده‌ای که سرپناهی ندارد، طی کردن روزهای سرد زمستان آنهم در غرب کشور، در چادر است.
    معنی دیگر آن این است که براساس یک تبعیض طبقاتی درباره افراد قضاوت و رفتار می‌شود، یعنی در مصائب طبیعی کسانی که فقیرتر هستند باید رنج بیشتری را تحمل کنند.