• کتک‌زدن یک دستفروش توسط مامواران «شهرداری مشهد»

     

    مامورین شهرداری مشهد اقدام به ضرب و شتم یک دستفروش می‌کنند اما وقتی با اعتراض مردم روبرو می‌شوند، می‌گویند: او دارد بازی در می‌آورد.


    شنبه ۲ دی ۹۶، فیلمی بر روی فضای مجازی منتشر می‌شود که شاید قرار بود مثل بسیاری موارد مشابه از نظرها پنهان نگهداشته شود؛ موضوع کتک زدن یک دستفروش در مشهد است، توسط ماموران شهرداری؛ امری که در موارد مشابه حتی به مرگ سوژه زیر ضرب و شتم منجر شده است. [چرایی قتل خیابانی وانت دار میوه فروش در قم]
    روی پل سجاد در منطقه ۱۱ شهر مشهد، ماموران سد معبر که بیش از سه نفر بودند به ضرب و شتم یک دست‌فروش می‌پردازند، ترازو او می‌شکنند و وقتی با اعتراض یک عابر مواجه می‌شوند، مدعی می‌شوند که «دستفروش در حال فیلم بازی کردن است.»
    سپس ماموران شهرداری، دستفروش را کشان‌کشان از روی پله‌های برقی پل سجاد پایین می‌برند و در این میان به اعتراض هیچ‌کدام از شهروندان نیز توجهی نمی‌کنند.