ایران آزادی برای ترویج آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم فعالیت می‌کند.
ایران آزادی می‌کوشد تا صدای سرکوب شدگان باشد؛ کارگران، دانشجویان، معلمان، بیکاران، کارتن خوابها، و ملتی که امکان انتخابات آزاد را از دست داده است.
ایران آزادی در مسیر تحقق این اهداف از هر نوع همکاری شما اعم از ارسال مقاله، یادداشت، عکس و ... استقبال می‌کند.