حقوق شهروندی

روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ٫مسئولین زندان مرکزی کرج خانواده های ۱۱ زندانی منتقل شده برای اعدام را جهت ملاقات احضار کردند. این ملاقات آخرین دیدار این زندانیان با خانواده هایشان خواهد بود.

قرار است این زندانیان به زودی اعدام شوند.این زندانیان روز ۱۹ دی ماه جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. همچنین بیش از ده زندانی محکوم به اعدام نیز در زندان رجایی شهر به سلولهای انفرادی منتقل شده اند