تعدادی از خانواده های دستگیرشدگان روز پنجشنبه ۲۱دی۹۶ مقابل زندان دستگرد اصفهان به تحصن خود که از روز دوشنبه 18دیماه شروع شده است، ادامه دادند.
خانواده زندانیان که هیچ جواب مشخصی از وضعیت فرزاندانشان نمیگیرند، و در نگرانی بسیار زیادی به سر میبرند.
خانواده های دستگیرشده خواستار آزادی فوری بستگان خود شدند.

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه